Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel een partner op zijn of haar naam de vakantiewoning huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van de vakantiewoning of diens vertegenwoordiger.
 3. De site: de internetsite www.devertoeverij.nl
 4. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van de vakantiewoning en geacht tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoning geschiedt uitsluitend via het invullen van het reserveringsformulier op deze website of telefonisch. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot betaling.
 2. De betaling dient binnen 8 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van de Vertoeverij.
 3. Na ontvangst van de betaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 25% van de netto huursom (dus excl. kosten en borg). Bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de helft van de netto huursom. Wanneer u binnen twee weken voor aankomst annuleert behouden we het recht voor om de gehele huursom in rekening te brengen; dus met uitzondering van de borg, de toeristenbelasting en overige bijkomende kosten.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 6. Annuleringen vanwege het Coronavirus vallen niet onder bovenstaande voorwaarden. Hiervoor geldt een restitutie van borg, schoonmaakkosten en toeristenbelasting die al betaald zijn. Het is niet mogelijk uw vakantie te verzetten. Raadpleeg ook uw annuleringsverzekering.

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg, schoonmaakkosten en toeristenbelasting) dient geheel via de bank binnen 8 dagen te worden voldaan.
 2. In geval van een aanbetaling (bij verblijf langer dan een week), dient het restant (de tweede helft) vóór de afgesproken datum, doch uiterlijk 6 weken vóór aankomst betaald te zijn.
 3. Wanneer u binnen de termijn van 4 weken voor aankomst reserveert, dient het gehele bedrag in één keer te worden voldaan.
 4. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 5. Prijzen gelden zoals ze op de website vermeld worden. Evt. prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
 6. Schoonmaakkosten en toeristenbelasting zijn verplicht.
 7. Vertrek eerder dan gepland, ongeacht aanleiding of oorzaak, leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 8. Indien door overmacht de verhuurder genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen en verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen aan huurder. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. Deze dient vooraf te worden voldaan. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurder en/of bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving.
 2. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan.
 3. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding van de borg zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De huurder verplicht zich geconstateerde- of aangebrachte schade en/of klachten direct bij verhuurder te melden.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in de vakantiewoning of omliggende tuin.

Aantal personen

 1. Het aantal personen (2) dat in de vakantiewoning mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot de woning zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Verhuurder zorgt dat u in een schone, frisse woning aankomt. Mochten er onverhoopt toch nog klachten zijn over de aangetroffen netheid van de vakantiewoning, dan dient u dit bij aankomst bij de eigenaar te melden zodat de klacht kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.
 3. Bij vertrek dient de woning voor 10.00 uur netjes en opgeruimd te worden verlaten. Aanwijzingen hiervoor zijn in de woning aanwezig. Wanneer men zich hier niet aan houdt, kunnen extra kosten op de borg ingehouden worden.

Roken

 1. Roken is in de vakantiewoning niet toegestaan.

Huisdieren

 1. Huisdieren zijn in de vakantiewoning niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden

 1. Weekverhuur loopt van vrijdag tot vrijdag en weekendverhuur van vrijdag tot maandag. Lang weekend van vrijdag tot dinsdag. 
 2. De aankomsttijd is 16:00 uur in de middag. Indien U later arriveert, neem dan even contact op met de eigenaar. Vroeger aankomen is niet mogelijk i.v.m. het schoonmaken van de woning.
 3. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens i.v.m. het schoonmaken van de woning. Ook een evt. eerder vertrek dient u vooraf bij de eigenaar te melden.
 4. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.

 

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde woning inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot woning of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, koelkast, ovens of vaatwasser en vuilnisbakken bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur en wifi is onder voorbehoud van goede werking.